O nas

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze “IGNIS”

(ignis – w języku łacińskim oznacza  ogień, płomień) działa od 1994 roku.

Zostało powołane, aby nieść pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie jej potrzebującej  (w tym z niepełnosprawnością) a także by przeciwdziałać negatywnym skutkom dokonujących się zmian systemu społeczno-gospodarczego często powodujących, że w różnych środowiskach występują zjawiska, które dotychczas nie miały miejsca. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Stowarzyszenie otacza pomocą  również ludzi starszych i chorych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez udzielanie doraźnej pomocy materialnej osobom i ich rodzinom.

Środki finansowe i rzeczowe potrzebne do prowadzonej działalności pozyskiwane są z dobrowolnych składek członków, dotacji i darowizn osób prywatnych i instytucji, zwłaszcza tych, którzy znają i akceptują prowadzoną działalność Stowarzyszenia. Źródłem finansowania są darowizny przekazywane także w ramach odpisu 1 %  należnego podatku.
Od 2002 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000084771.

Działalność Stowarzyszenia spotyka się z uznaniem zarówno agend rządowych, samorządowych, Kościoła i wielu instytucji i osób. Stowarzyszenie stara się, aby działalność, która jest adresowana do najbardziej potrzebujących nie gasła, ale stale się rozwijała. Stowarzyszenie współpracuje również z jednostkami samorządów lokalnych m.in. z Urzędem Miasta Bielsko – Biała prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ignis” oraz organizując wypoczynek letni dla podopiecznych Stowarzyszenia.

CELE

 1. Roztaczanie opieki nad młodzieżą i dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi, fizycznymi i umysłowymi
 2. Roztaczanie opieki nad młodzieżą i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, wymagających resocjalizacji lub z rodzin patologicznych
 3. Prowadzenie ochronek, schronisk oraz innych placówek edukacyjno-opiekuńczych
 4. Udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie
 5. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających
 6. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej
 7. Finansowanie działalności charytatywno – opiekuńczej zgodnej z celami stowarzyszenia i określonymi uchwałami zarządu

ZARZĄD

 • Ks. Ignacy Czader – prezes
 • Mariusz Kumor – wiceprezes
 • Tadeusz Pacut – sekretarz
 • Krystyna Pietrzyk – członek zarządu

Poznaj nas bliżej i zobacz nasze zdjęcia!